Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm

0
51
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã được giao là 549.690,12 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ đã giao là 518.105,90 tỷ đồng; kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2022 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 31.584,23 tỷ đồng.

Đến hết tháng 1/2022, tổng số vốn đã triển khai phân bổ chi tiết là 396.315,90 tỷ đồng, đạt 76,49% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 31.584,23 tỷ đồng. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 153.374,22 tỷ đồng, chiếm 29,60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, các bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ 17.229,77 tỷ đồng kế hoạch vốn, các địa phương chưa phân bổ 136.144,45 tỷ đồng.

Nguyên nhân chưa phân bổ vốn được chỉ ra là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong số các địa phương đã gửi báo cáo về Bộ Tài chính, có 26/53 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn 20/53 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi ngân sách địa phương sẽ được phân bổ sau.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án nên tỷ lệ giải ngân 01 tháng đầu năm 2022 còn thấp. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/01/2022 là 12.950,00 tỷ đồng, đạt 2,36% kế hoạch, đạt 2,50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Giải ngân các dự án ngay từ đầu năm

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, trường hợp kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa phân bổ chi tiết do chưa đủ thủ tục, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để tiếp tục phân bổ số vốn được giao.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022 do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền giao danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án; thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 sau khi các dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm. Đồng thời, kịp thời xử lý với các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, trường họp vượt thẩm quyền, các bộ, ngành, địa phương có báo cáo và đề xuất cụ thể để có cơ sở xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng lưu ý các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/day-nhanh-tien-do-giai-ngan-cac-du-an-dau-tu-cong-ngay-tu-dau-nam-345430.html

Quảng cáo