Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 1/2020

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Điều 17 bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/1/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Nghị định gồm 06 chương, 75 điều quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, cụ thể, quy định chung về: Công việc Thừa phát lại được làm; những việc Thừa phát lại không được làm; phối hợp của cá nhân, cơ quan, tổ chức với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại; Thừa phát lại; Văn phòng Thừa phát lại; tống đạt; lập vi bằng; xác minh điều kiện thi hành án dân sự;…

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/1/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Nghị định gồm 03 điều bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ, cụ thể: Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP  ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP  ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP  ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm 7 chương, 37 điều quy  định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy định về hợp đồng vận chuyển; quy định về cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; công bố bến xe; đăng ký khai thác, ngừng hoạt động, đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Nghị định gồm 3 chương, 11 điều quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, cụ thể: Điều kiện tính hưởng trợ cấp; mức trợ cấp; hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp; thời hạn giải quyết chế độ.

Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg ngày 10/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. Quyết định gồm 3 điều, trong đó quy định trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng vay vốn; thời hạn cho vay; nguồn vốn cho vay; phạm vi và thời gian thực hiện.

Theo Chí Kiên/baochinhphu.vn

 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Ban-hanh-19-van-ban-QPPL-trong-thang-12020/388369.vgp

Trả lời