Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà

Tôi đang chuẩn bị mua nhà đất nhưng không nắm rõ được khi mua nhà đất thì phải chịu các loại thuế, phí như thế nào. Xin hỏi, khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất, cá nhân phải nộp những loại thuế, lệ phí gì? Cách tính những loại thuế, lệ phí này như thế nào?

                                                                    Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 45 ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Thông tư số 34 ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124 ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, thì tổ chức, cá nhân khi mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ phải chịu các loại thuế sau:

Một là, thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ Công văn số 17526 ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Theo đó, quy định về thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân như sau: Từ 01/01/2015 áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau: Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x 2%.

Cần lưu ý, căn cứ khoản 1, Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế.

Hai là, lệ phí trước bạ: Theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Nghị định 45 ngày 17/6/2011 của Chính phủ thì “mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”.

Theo Thông tư số 34 ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính thì số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau: Số tiền lệ phí trước bạ = Giá đất x Diện tích đất x 0,5%.

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/hoi-dap-chinh-sach/cac-loai-thue-phai-nop-khi-mua-ban-nha-323557.html

Trả lời