Đề xuất hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội.
Ảnh minh họa

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, theo quy định của pháp luật hiện hành, tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: 1- Thực hiện phòng ngừa xã hội bằng các biện pháp: thông tin, tuyên truyền, giáo dục; phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo và tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ các điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 2- Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm phát luật, tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm; 3- Tổ chức chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm giúp người bán dâm hoà nhập cộng đồng.

Thực hiện quy định pháp luật, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 5 năm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xã hội giúp người bán dâm hoà nhập cộng đồng.

Các mô hình hỗ trợ can thiệp giảm tác hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi công việc cho người bán dâm thực hiện thí điểm hơn 10 năm qua (Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020) bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Các chính sách, dịch vụ tại mô hình thí điểm này đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người bán dâm, hỗ trợ họ trong việc lựa chọn, tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc, thay đổi cuộc sống.

Qua thực tế thí điểm cho thấy, người bán dâm, do tính chất, đặc trưng công việc, kỳ thị xã hội… nên việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội hiện có của nhóm đối tượng này là gần như không thể thực hiện. Do vậy, cần thiết phải xây dựng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp với những đặc điểm xã hội đặc thù của nhóm đối tượng này.

Từ những vấn đề trên, việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, địa phương; nhằm từng bước chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp đối với người bán dâm; làm cơ sở để xác định khung giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; là căn cứ để các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; đồng thời là căn cứ để các cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm ở cộng đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Tuệ Văn/baochinhphu.vn
Dẫn theo nguồn:http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-ho-tro-nguoi-ban-dam-hoan-luong/404563.vgp

Trả lời