Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

0
55

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng ngày 21/02.

Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực phía Bắc), Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội nghị nhằm tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, triển khai nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp hoạt động của HĐND năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, năm 2021, HĐND cấp tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động. HĐND đã coi trọng khâu chuẩn bị các nội dung theo chương trình kỳ họp, nhất là các báo cáo thẩm tra; tổ chức kỳ họp trực tuyến kết hợp với họp trực tiếp; đề cao vai trò của Thường trực HĐND trong công tác điều hòa, phối hợp, điều hành kỳ họp, vai trò thẩm định, thẩm tra, kiến nghị của các Ban; áp dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận tài liệu kỳ họp, tài liệu được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân sớm có thời gian nghiên cứu đã góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí…

Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu HĐND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo kế hoạch công tác.

Năm 2022, phát huy những kết quả hoạt động đã đạt được, HĐND các cấp tiếp tục tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi bổ sung và là nhiệm kỳ thứ hai thực hiện các luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của HĐND.

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết đảng bộ tỉnh, thành phố và pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, HĐND tiếp tục triển khai hiệu quả việc “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu HĐND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hằng năm, nhất là định hướng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát hằng năm; đề xuất với cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ và nhiều năm tiếp theo, khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của HĐND trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, năm 2021 HĐND tỉnh, thành phố đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh, thành phố đã triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp; Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt, cam go của đại dịch COVID-19, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng mọi điều kiện, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao năm 2021 và tạo tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, giai đoạn 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, HĐND tỉnh, thành phố, tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 47/2019/QH14 “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”, nhất là đối với các đại biểu mới tham gia lần đầu là đại biểu HĐND.

HĐND tỉnh, thành phố kịp cần thời ban hành các Nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư công năm 2022, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, các giải pháp tài chính – tiền tệ trong 2 năm 2022-2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh, trong năm 2022, HĐND tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND; Rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND…

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và giám sát hoạt động của HĐND; nghiên cứu đổi mới việc tổ chức hội nghị HĐND theo khối tỉnh, thành phố; tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố theo các chuyên đề….

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và HĐND các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp” và dự thảo “Nghị quyết về hướng dẫn một số hoạt động giám sát của HĐND’’ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND một số địa phương trình bày tham luận về kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động công tác HĐND. Các bài tham luận đều tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế trong quá trình hoạt động của HĐND năm 2021, từ đó kiến nghị tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần vào việc nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương.

Việt Hoàng (tapchitaichinh.vn)

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-hoi-dong-nhan-dan-345593.html

Quảng cáo