Giảm mức phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông. Theo đó, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông được giảm mạnh.
Ảnh minh họa

Cụ thể, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện theo quy định hiện hành tại Thông tư 184/2016/TT-BTC là 2.500.000 đồng/lần. Tuy nhiên, Thông tư 82 quy định mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông giảm chỉ còn 1.100.000 đồng/lần thẩm định.

Đồng thời, Thông tư 82 cũng bãi bỏ khoản lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện là 200.000 đồng/giấy phép.

Tổ chức thu phí là các tổ chức kiểm định được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông.

Các đơn vị kê khai, nộp phí chậm nhất là vào ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Về quản lý và sử dụng phí, Thông tư số 82/2020/TT-BTC quy định tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền thu phí được để quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ của quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư 82/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/11/2020 và thay thế Thông tư số 184/2016/TT-BTC.

Theo Lan Phương/baochinhphu.vn

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Giam-muc-phi-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-vien-thong/413107.vgp

Trả lời