[Infographics] Quy định mới về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1/7/2021

Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, áp dụng 2 chính sách mới liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo baogiaothong.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-quy-dinh-moi-ve-so-ho-khau-so-tam-tru-tu-ngay-172021-335365.html

Trả lời