Lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 1/7/2022

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua những quyết sách quan trọng, trong đó đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.

                                                                      Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, thời điểm này sẽ được lùi đến 1/7/2022, thay vì 01/01/2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách…

Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, đột xuất, phức tạp, đại dịch Covid-19 diễn biến nhanh, khó lường, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu.  Năm 2020 được nhận định sẽ là năm kinh tế – xã hội nước ta bị ảnh hưởng lớn, khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016-2020, mặc dù 4 năm trước đó luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, năm sau tốt hơn năm trước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 và dự báo cả năm 2020.

Đồng thời, trung ương cũng cho ý kiến về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, Trung ương cho rằng, trước mắt cần tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh và triển vọng kinh tế – xã hội thế giới, trong nước từ nay đến hết năm 2020 và các năm 2021-2022; tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, khả thi cao…

Theo Việt Hoàng/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/lui-thoi-diem-cai-cach-tien-luong-den-172022-328703.html

Trả lời