Quy định mới về miễn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Một số trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được xem xét miễn kiểm tra chuyên ngành

Theo đó, các trường hợp được miễn chuyên ngành trước thông quan gồm:

Các trường hợp được miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài, các trường hợp được miễn trên, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau: Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát ngành có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục và định lượng miễn thuế theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài các trường hợp được miễn kiểm tra nêu trên, Nghị định còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với 3 trường hợp sau: 1- Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; 2- Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế; 3- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Các quy định ở trên không áp dụng trong trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Nguồn :http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/quy-dinh-moi-ve-mien-kiem-tra-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-315579.html

Trả lời