Tổ chức, cá nhân có thể gọi điện phản ánh sự không phù hợp quy định hành chính về GTVT

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị sự không phù hợp với thực tế của quy định hành chính về giao thông vận tải

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị về những nội dung sau:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Sự không phù hợp với thực tế của quy định hành chính về GTVT.

3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính về GTVT.

4. Quy định hành chính về GTVT không hợp pháp.

5. Quy định hành chính về GTVT trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

6. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính về GTVT.

7. Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

8. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính về GTVT liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

9. Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính với những nội dung như: Thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hoặc đã được đăng tải nhưng không đầy đủ, chính xác theo quy định; thủ tục hành chính còn gây khó khăn, vướng mắc, bất cập, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân…

Hình thức phản ánh, kiến nghị

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị bằng văn bản, điện thoại, thông qua Phiếu lấy ý kiến, trực tiếp.

Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng văn bản gửi đến các địa chỉ: Gửi trực tiếp tại Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ GTVT, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ GTVT; hoặc gửi qua internet đến chuyên mục “Góp ý” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT (http://www.mt.gov.vn) cho Cơ quan tiếp nhận là “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” thuộc Văn phòng Bộ; hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn.

Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại qua số điện thoại đường dây nóng 024.32151184 (trường hợp phản ánh, kiến nghị từ nước ngoài, gọi theo số 0084.2432151184) của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ GTVT.

Dẫn nguồn theo: https://baochinhphu.vn/to-chuc-ca-nhan-co-the-goi-dien-phan-anh-su-khong-phu-hop-quy-dinh-hanh-chinh-ve-gtvt-102220426152346071.htm

Trả lời