Bộ KH&ĐT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP: Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công

0
609

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ.

Bộ KH&ĐT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP: Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công  - Ảnh 1.

Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ, Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Bộ KH&ĐT, với phương châm hành động năm 2022 là “Phục hồi hiệu quả, Phát triển bền vững”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ KH&ĐT tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quyết liệt chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19. Xây dựng, hoàn thiện Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số luật về đầu tư, kinh doanh bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra tại Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Kịp thời sửa đổi, ban hành các quy định phù hợp để thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Theo Chỉ thị, ngành KH&ĐT nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện đối với các dự án của Bộ quản lý; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, tăng cường kết nối khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; tham gia hiệu quả vào các cụm, chuỗi liên kết; tập trung vào các ngành có tiềm năng phát triển theo chuỗi….

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ

Chỉ thị nêu rõ, ngành KH&ĐT phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả vai trò là cơ quan đầu mối theo dõi việc cải thiện bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (của WEF) và Phát triển bền vững (của UN).

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện đồng bộ giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên phạm vi toàn quốc; tăng cường liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và phục hồi; cơ chế, chính sách phát triển một số mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ mới; thí điểm thực hiện để đánh giá hiệu quả phục hồi và tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng lớn.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ chuyển đổi số, tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo KL/baochinhphu.vn

Dẫn theo nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-khdt-thuc-hien-nghi-quyet-so-01-nq-cp-phan-dau-giai-ngan-het-100-ke-hoach-von-dau-tu-cong-102220118143226585.htm

Quảng cáo