Trên 90% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Sáng 13/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi với tỷ lệ đồng thuận cao, đạt 90,7%.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Trước đó, ngày 28/5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Hầu hết ý kiến của các đại biểu tán thành với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội. Bên cạnh đó, có một số ý kiến thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Luật.

Ngày 3/6, Tổng thư ký Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu về 3 vấn đề còn ý kiến khác nhau. Trên cơ sở ý kiến hảo luận tại Hội trường và qua kết quả xin ý kiến, các cơ quan liên quan đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) trước Quốc hội sáng nay (13/6), Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C (Điều 7 đến Điều 10), UBTVQH tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu, giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C thể hiện tại các điều từ Điều 7 đến Điều 10 của dự thảo Luật.

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn (Điều 60, 62), UBTVQH tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 60, dự thảo Luật quy định: Tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để Quốc hội cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này; Riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Tương tự như vậy, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn ở địa phương, xin chỉnh sửa tương ứng các quy định tại Điều 62 của dự thảo Luật về trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương, trước ngày 5/12 năm thứ năm của kế hoạch ĐTCTH giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khóa trước cho ý kiến về kế hoạch ĐTCTH giai đoạn sau; Ủy ban nhân dân căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, theo kết quả lấy ý kiến ngày 3/6, do không có phương án nào được trên 50% đại biểu lựa chọn, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành; đồng thời, chỉnh lý một số chi tiết để đảm bảo đồng bộ với Luật ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, về thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH đề nghị giữ nguyên quy định Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với: a) Chương trình mục tiêu quốc gia; b) Dự án quan trọng quốc gia theo khoản 1 Điều 17 của Luật Đầu tư công hiện hành và cũng trùng khớp với quy định của dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

Về “Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”, UBTVQH giữ cơ bản như quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công hiện hành, chỉ bổ sung nội dung trình về “định hướng cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong trung hạn” và tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tổng mức vốn của từng cơ quan, tổ chức được giao kế hoạch vốn đầu tư công tại khoản 2, khoản 4 Điều 49 của dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật NSNN về các lĩnh vực chi NSNN. Theo đó, hồ sơ trình Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch ĐTCTH bao gồm các nội dung quy định tại Điều 49 của dự thảo Luật .

Về  quy trình, thời gian trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, UBTVQH đề nghị giữ quy trình, thủ tục như quy định tại Điều 65 của Luật Đầu tư công hiện hành, chỉ chỉnh lý về mặt thời gian để phù hợp với quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch ĐTCTH giai đoạn mới.

Ngoài ra, UBTVQH cũng giải trình, làm rõ một số nội dung mà các đại biểu đã đề cập trước đó về đối tượng đầu tư công, dự án đầu tư công khẩn cấp, điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C của địa phương, trình tự phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công hằng năm, vốn ngân sách nhà nước…

Sau khi nghe giải trình của UBTVQH, các đại biểu đã biểu quyết bằng hệ thống điện tử, với tỷ lệ tán thành là 439/450 đại biểu (tương đương 90,7%).

 

Trả lời