Lai Châu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bên cạnh những thuận lợi thì Lai Châu gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Một góc thành phố Lai Châu.

​​​​​5 năm qua, tận dụng thời cơ, sự đoàn kết nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đến nay 11/11 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Trong đó một số chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,55%/năm (vượt 1,55% so với Nghị quyết); tổng sản lượng lương thực có hạt 220.000 tấn, đạt 110% Nghị quyết; diện tích cây chè 7.775 ha (vượt 3.275 ha so với Nghị quyết); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 18,16% (vượt 8,16% so với Nghị quyết); giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân đạt 19,53% (vượt 12,53% so với Nghị quyết)… Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các tỉnh trong khu vực.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; thâm canh, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Giá trị tổng sản phẩm toàn ngành tăng bình quân 4,8%/năm. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hàng hóa, kết hợp chăn nuôi truyền thống với quy mô tập trung có kiểm soát, hình thành các loại hình liên kết chăn nuôi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các nhóm hộ, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Tỉnh tiếp tục phát triển, mở rộng nuôi trồng thủy sản, nuôi cá nước lạnh, nuôi cá lồng trong lòng hồ các thủy điện, tổng sản lượng đạt trên 12.100 tấn.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa được chú trọng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 200,2 triệu USD, giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 72,8 triệu USD, tốc độ tăng bình quân ước đạt 19,53%/năm, tăng trên 12 điểm % so với Nghị quyết. Tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 16 điểm du lịch được công nhận; hình thành một số bản nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch đạt hiệu quả thiết thực. Một số dự án hoàn thành và đi vào khai thác, thu hút khách trong và ngoài tỉnh như: Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên, du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên, Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải… Tổng lượng khách du lịch hàng năm tăng bình quân từ 10 – 12%, doanh thu dịch vụ du lịch tăng trưởng khá.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực, chất lượng được nâng lên. Cộng đồng thôn bản, nông dân phát huy vai trò là chủ thể, tích cực thực hiện chương trình, ứng dụng khoa học và công nghệ, liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường khu dân cư, góp phần đẩy nhanh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư, cơ bản thuận lợi cho phát triển sản xuất và đời sống. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nông dân nâng lên rõ rệt. Thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; ước hết năm 2020, huyện Tân Uyên và 39 xã trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Tân Uyên đang phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
vào cuối năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Toàn tỉnh có trên 85% hộ gia đình, 70,6% thôn, bản, khu phố, 96% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 98%, học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học đạt 67%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao, đạt 96,8%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49% (theo chuẩn nghèo đa chiều); 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, quốc phòng an ninh được củng cố.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; đặc biệt với việc triển khai áp dụng Hệ thống một cửa điện tử, các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 được áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu được thành lập và đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện, phê duyệt đề án vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và sắp xếp, bố trí theo chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm. Rà soát, sắp xếp giảm đầu mối trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh giảm 276 tổ chức, 300 lãnh đạo, quản lý các cấp, 1.860 biên chế, giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, 213 bản, khu phố và trên 2.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản, khu phố, đảm bảo theo chủ trương lãnh đạo của Trung ương.

Có thể nói, những kết quả đạt được của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là dấu ấn, tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Theo laichau.gov.vn

Dẫn theo nguồn: https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/lai-chau-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh3.html

Trả lời