Năm 2022 còn hơn 128 nghìn tỷ đồng nợ thuế

Bộ Tài chính cho biết, tính tới thời điểm này, tổng số tiền nợ thuế của ngành thuế và hải quan là 128.607 tỷ đồng. Số tiền thu hồi nợ thuế năm 2022 là hơn 39 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; tập trung rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng nợ.

Cơ quan các cấp đẩy mạnh điện tử hóa việc ban hành thông báo nợ thuế, ban hành 448.182.650 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số người nộp thuế phải thông báo.

Cơ quan thuế đã ban hành 160.504 quyết định cưỡng chế tài khoản, 18.991 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 3.054 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy phép và 152 quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp khác,… để thu hồi nợ thuế.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, số tiền thu hồi nợ thuế năm 2022 ước đạt 39.000 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế ước tính đến thời điểm cuối năm 2022 là 122.918 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu năm 2022 ước tính khoảng 8,4%.

Trong năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ước đạt 2.757 tỷ đồng, trong đó khoanh nợ tiền thuế là 1.030 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 1.727 tỷ đồng.

Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ước đạt 35.229 tỷ đồng, trong đó khoanh nợ tiền thuế là 28.217 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 7.012 tỷ đồng.

Ngành thuế đã xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế cho 41.224 người nộp thuế, với tổng số tiền là 1.966 tỷ đồng; xử lý không tính tiền chậm nộp thuế đối với 484 lượt người nộp thuế với tổng số tiền là 294 tỷ đồng; xử lý nộp dần tiền thuế với tổng số là 85 tỷ đồng; xử lý gia hạn nộp thuế với tổng số là 26 tỷ đồng và miễn tiền chậm nộp đối với 1.463 trường hợp với tổng số tiền là 252 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, cơ quan hải quan các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế theo quy định, chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương thực hiện rà soát các nhóm nợ, trong đó mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng doanh nghiệp nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp, xử lý hết các khoản nợ cũ, không để phát sinh nợ mới.

Kết quả đã thu hồi và xử lý nợ thuế là 318,08 tỷ đồng. Tổng số nợ chuyên thu quá hạn đến ngày 30/11/2022 là 5.689,02 tỷ đồng, tăng 109,04 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021, tương đương với tăng 1,95%.

Bộ Tài chính cho biết trong năm 2023 sẽ chỉ Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan triển khai hiệu quả công tác quản lý thu nợ, giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023 cho từng cục thuế, cục hải quan.

Ngoài các giải pháp như chuẩn hóa, phân loại nợ, thực hiện các biện pháp xử lý, thu nợ thuế theo quy định, cơ quan thuế, cơ quan hải quan các cấp cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp như hát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng tại địa phương; phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn để cơ quan thuế và các ngành, các cấp cùng phối hợp trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan như: công an, ngân hàng nhà nước, cơ quan kế hoạch đầu tư, cơ quan quản lý thị trường… trong việc thu hồi tiền thuế nợ.

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạm chậm nộp, tiền chậm nộp, đảm bảo xử lý tối đa số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn khả năng ngân sách nhà nước.

Theo: Huyền Châu/taichinhdoanhnghiep.net

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nam-2022-con-hon-128-nghin-ty-dong-no-thue-d35325.html

Trả lời