Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Ảnh minh họa

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN 1: 

Nhóm đối tượng khách hàng Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

(%)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100 90%
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200 108%
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400 141%
Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700 160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 168%

PHƯƠNG ÁN 2:

PHƯƠNG ÁN 2A

Nhóm đối tượng khách hàng Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)
1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc  
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100 90%
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200 108%
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400 141%
Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700 160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 274%
2. Giá bán lẻ điện một giá  
Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá 145%

PHƯƠNG ÁN 2B

Nhóm đối tượng khách hàng Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

(%)

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc  
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100 90%
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200 108%
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400 141%
Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700 160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 185%
2. Giá bán lẻ điện một giá  
Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá 155%

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo LP/baochinhphu.vn

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Bộ Công Thương , giá điện

Dẫn theo Nguồn: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/De-xuat-moi-ve-co-cau-bieu-gia-ban-le-dien-sinh-hoat/403822.vgp

Trả lời