Quy định mới về phân loại nợ phải trả khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 76/2022/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quy định về đối chiếu, xác nhận và phân loại nợ phải trả khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phân loại nợ phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Căn cứ hợp đồng, giấy báo nợ, đối chiếu nợ và các tài liệu khác (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện lập bảng kê các khoản nợ vay theo từng chủ nợ; Xác định các khoản nợ thuế, phí và khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác; Phân tích cụ thể các khoản nợ vay theo hợp đồng (vay trong nước, vay nước ngoài), vay có bảo lãnh, vay không có bảo lãnh, vay do phát hành trái phiếu; các khoản nợ phải trả đến hạn thanh toán và chưa đến hạn thanh toán, khoản nợ gốc, nợ lãi, khoản nợ phải trả nhưng không phải thanh toán.

Nợ phải trả nhưng không phải thanh toán của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi bao gồm các khoản nợ mà chủ nợ của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi khi thực hiện đối chiếu xác nhận nợ thuộc một trong các trường hợp sau:

Một là, nợ của các doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản nhưng không xác định được cơ quan hoặc cá nhân thừa kế nợ theo phương án giải thể, phá sản đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Hai là, nợ của các cá nhân đã chết nhưng không xác định được người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Ba là, nợ của các chủ nợ khác đã quá hạn nhưng chủ nợ không đến đối chiếu, xác nhận. Trong trường hợp này, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải có văn bản thông báo gửi trực tiếp đến chủ nợ đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm xác định giá trị ít nhất 10 ngày làm việc.

Ngoài ra, nợ phải trả nhưng không phải thanh toán của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi còn bao gồm: Các khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp; Các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài không hoàn lại; Các khoản phí được để lại chi theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Phần kinh phí của Quỹ đặc thù, Quỹ khác hình thành từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc chênh lệch thu chi của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; Các khoản nợ không phải thanh toán khác.

Theo: Trần Huyền/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/quy-dinh-moi-ve-phan-loai-no-phai-tra-khi-chuyen-doi-don-vi-su-nghiep-thanh-cong-ty-co-phan.html

Trả lời