Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản liên quan để thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng Chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự; Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp phù hợp với các dạng chiến tranh, thảm họa cơ bản.

Đồng thời, đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống công trình phòng thủ dân sự; sản xuất, mua sắm trang thiết bị phòng thủ dân sự; xây dựng hệ thống kết nối dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động thông tin phòng thủ dân sự bảo đảm hoạt động thường xuyên và dự trữ cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tại các khu vực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hiệu quả.

Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra thực hiện phòng thủ dân sự.

Theo Kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần, thảm họa tràn dầu…

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên nhiên gây ra…

Chí Kiên

Nguồn : baochinhphu.vn

 

 

Trả lời