Vi phạm văn hóa công vụ sẽ bị xử lý nghiêm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

                                          Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Đề án văn hóa công vụ, trước tháng 12/2019, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về văn hóa công vụ vào Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đồng thời biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các bộ, ngành, địa phương góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Trong đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chuẩn thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

Hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện văn hóa công vụ; Biểu dương, khen thưởng những cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình quản lý có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

Theo Tạp chí điện tử Tài chính

 

 

 

Trả lời