Xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 5.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2019, BHXH đã ban hành 161 quyết định xử phạt; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 5.738 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.682 triệu đồng.

                    5 tháng đầu năm, ước chi BHXH, BHYT, BHTN đạt 43% kế hoạch năm

Theo BHXH Việt Nam, về số thu, trong tháng 5, toàn ngành thu được 33.545 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 5/2019, toàn ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm; trong đó thu BHXH 91.796 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp 6.892 tỷ đồng, thu BHYT 37.350 tỷ đồng.

Trong tháng, ước toàn ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 05 tháng đầu năm 2019, ước toàn ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, ước toàn ngành phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Đến hết tháng 5/2019, ước số chi BHXH, BHYT, BHTN là 123.230 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách Nhà nước là 16.897 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH là 62.294 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BH thất nghiệp là 4.315 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT từ nguồn quỹ BHYT là 39.722 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cũng thông tin kết quả thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành năm 2019; toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, TTCN và thanh tra liên ngành theo kế hoạch.

Tính đến ngày 15/5, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra kiểm tra của toàn ngành là 6.427 đơn vị, trong đó số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 2.589 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 2.938 đơn vị.

Theo đó, về đối tượng đóng: số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 7.291 lao động; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 29.134 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 898 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 1.185 triệu đồng.

Về mức đóng: Số lao động đóng không đúng mức quy định là 7.577 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 7.299 triệu đồng.

Về phhương thức đóng: Số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ là 934.117 triệu đồng; số tiền nợ đơn vị đã nộp là 583.212 triệu đồng.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính  đã áp dụng: Ban hành là 161 quyết định xử phạt; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 5.738 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.682 triệu đồng.

Theo Thu Cúc /baochinhphu.vn

 

 

Trả lời