Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức tài chính ở địa phương để phòng ngừa tham nhũng

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính ở địa phương.

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Dự thảo Thông tư này quy định danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.Đối tượng áp dụng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo dự thảo Thông tư, nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy định như sau: Các đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong đơn vị.

Đồng thời, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức; không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Về phương thức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, định kỳ hàng năm, người đứng đầu đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện. Việc rà soát, xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện trong quý I hằng năm.

Bên cạnh đó, chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các đơn vị trong phạm vi quản lý của chính quyền địa phương.

Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Dự thảo Thông tư cũng dự kiến 4 trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, bao gồm: Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái, người đi đại diện chế độ ngoại giao, chế độ phu nhân, phu quân; phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Ngoài ra, dự thảo còn đưa ra danh mục 10 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi, bao gồm: Phân bổ ngân sách; Kế toán; Mua sắm công; Quản lý các đối tượng nộp thuế; Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ; Kiểm hóa hàng xuất nhập khẩu; Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật NSNN; Thẩm định, định giá trong đấu giá; Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc Nhà nước và Dữ trữ quốc gia; Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất.

Về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 5 dự thảo Thông tư này là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo quy định (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Theo: Gia Hân/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-cong-chuc-tai-chinh-o-dia-phuong-de-phong-ngua-tham-nhung.html

Trả lời