Kiến nghị xử lý tài chính gần 49.480 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra

Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiến nghị xử lý tài chính 49.478,8 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra.

7 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 39.511 cuộc thanh tra, kiểm tra.
7 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 39.511 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 39.511 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 427.105 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 611 hồ sơ kiểm tra sau thông quan.

Qua đó, các đơn vị đã kiến nghị xử lý tài chính 49.478,8 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi nộp 13.088,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 33.349,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.040 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ 9.754,7 tỷ đồng.

Riêng hệ thống thuế đã thực hiện 38.224 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 427.105 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 43.349 tỷ đồng, trong đó: tiền truy thu, truy hoàn là hơn 7.334,9 tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ là hơn 33.084,1 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.929,9 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là hơn 7.276 tỷ đồng.

Cơ quan hải quan thực hiện 97 cuộc thanh tra chuyên ngành, gồm 21 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 76 cuộc triển khai trong kỳ. Kết quả tổng số tiền kiến nghị truy thu là hơn 79,4 tỷ đồng, trong đó kiến nghị về thuế hơn 69,1 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính là gần 10,3 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 152,6 tỷ đồng.

Theo: Trần Huyền/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-gan-49-480-ty-dong-qua-thanh-kiem-tra.html

Trả lời