Chất lượng tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương phục vụ tốt cho sự nghiệp đổi mới

Ngày 30/9, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chương trình “Ban Kinh tế Trung ương – 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng” nhằm ôn lại truyền thống, những mốc son quan trọng trong chặng đường xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là dịp để nhìn lại những kết quả, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu về đường lối và phương thức lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh:VGP.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương ban đầu nhằm thực hiện chủ trương vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, tập trung sức người, sức của cho thắng lợi của cuộc kháng chiến. Việc này cũng thể hiện tầm nhìn xa của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế và vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế đất nước.
Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá Ban Kinh tế Trung ương luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế.
Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động nghiên cứu thực tiễn, phát triển mô hình, cách làm mới, góp phần tham mưu cho Đảng nhiều chủ trương có tính chất đột phá như chủ trương Khoán 10, chủ trương Khoán 100 trong nông nghiệp, chủ trương bù giá vào lương…
Thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành một số đề án lớn, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 15 nghị quyết, kết luận về vấn đề kinh tế xã hội, có tầm quan trọng chiến lược.
Các nghị quyết xác định chủ trương quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của đất nước, như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, chủ trương chính sách tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…
Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt việc thẩm định các đề án kinh tế xã hội, trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với chất lượng ngày càng nâng cao, có những đóng góp ý kiến thẳng thắn, thực chất và trách nhiệm…
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, “hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, khẳng định vị thế, vai trò của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội (KT-XH)”.
Thường trực Ban Bí thư cho rằng những thành tích đáng tự hào trong 70 năm qua của Ban Kinh tế Trung ương có sự đóng góp không nhỏ của các lãnh đạo Ban qua từng thời kỳ với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Trong bối cảnh hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng gặp không ít thách thức, khó khăn. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn với Ban Kinh tế Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thể chế hóa, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển KT-XH. Trong đó, kinh tế là lĩnh vực biến chuyển nhanh và sâu sắc, nếu không liên tục đổi mới thì không thể theo kịp.
Vì vậy, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn đề xuất những vấn đề mới, thực hiện tốt hơn công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược về kinh tế xã hội, theo sát tình hình thế giới và thực tế đất nước…
“Phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH nước nhà, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…”, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý.
Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ: “Chúng ta mãi ghi nhớ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, các đoàn thể, cơ quan, các nhà khoa học và các cơ quan đối tác trong và ngoài nước đối với Ban Kinh tế Trung ương”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu. Ảnh:VGP.

Lãnh đạo Ban Kinh tế trung ương cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động phối hợp với nhiều cơ quan để tranh thủ tri thức, tập hợp trí tuệ phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của đất nước.
Trước yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước trong thời kỳ mới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng nhiệm vụ tới đây của Ban Kinh tế Trung ương rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân đã giao phó.
Trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay”, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng không thể chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đạt được. Bởi lẽ, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều vận hội nhưng cũng đặt ra nhưng không ít khó khăn, thách thức và nhân dân “luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, sáng suốt của Đảng về định hướng chính sách phát triển kinh tế trong thời gian tới”.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng nhắn gửi đến toàn thể cán bộ của Ban, trước yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ mới, nhiệm vụ tới đây của Ban Kinh tế Trung ương rất nặng nề nhưng cũng rất tự hào, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy, truyền thống 70 năm vẻ vang để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó.
Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ là những lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước.

Theo Huy Thắng/baochinhphu.vn
Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Chat-luong-tham-muu-cua-Ban-Kinh-te-Trung-uong-phuc-vu-tot-cho-su-nghiep-doi-moi/409088.vgp

Trả lời