Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

0
164
Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII./.

Theo Nguyễn Hoàng/baochinhphu.vn

Từ khóa: Tổng Bí thư , Chủ tịch nước , Nguyễn Phú Trọng , Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Dong-chi-Nguyen-Phu-Trong-duoc-tin-nhiem-bau-lam-Tong-Bi-thu-BCH-Trung-uong-Dang-khoa-XIII/421576.vgp

Quảng cáo