90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: [Infographics] Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển bền vững

0
605

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Theo TTXVN

Nguồn:http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-90-nam-dang-cong-san-viet-nam-dang-khoi-xuong-va-lanh-dao-cong-cuoc-doi-moi-dua-dat-nuoc-phat-trien-ben-vung-318399.html

Quảng cáo