Bộ Tài chính “thắt chặt vòng kim cô” với vốn đầu tư nhà nước

5 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng có vốn đầu tư nhà nước sẽ được Bộ Tài chính giám sát trực tiếp gồm: Công ty TNHH MTV Cao su, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 14, Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13, TCT Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

                             TCT Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng thuộc diện giám sát trực tiếp

Theo kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ giám sát trực tiếp đối với Bộ Quốc Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Trị; giám sát gián tiếp Bộ Giao thông vận tải.

Theo Bộ Tài chính, đối tượng thuộc diện giám sát là các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các địa phương (nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp).

Cụ thể, đối với Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính sẽ giám sát trực tiếp 5 doanh nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH MTV Cao su, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 14, Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13, TCT Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính tiến hành giám sát gián tiếp hoạt động đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 05 doanh nghiệp: TCT Đảm bảo An toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam; TCT Quản lý bay VN, CT TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải) từ quỹ đầu tư phát triển và đánh giá lại tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; 01 CTCP (Bệnh viện giao thông vận tải) từ xác định lại giá trị vốn nhà nước.

Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính sẽ giám sát việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 01 Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi.

Đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ… Bộ Tài chính không lập Kế hoạch giám sát do không gửi báo cáo. Do vậy, các chủ sở hữu này phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát theo quy định.

Bộ Tài chính không thực hiện giám sát, các cơ quan đại diện chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm thực hiện giám sát và gửi báo cáo theo quy định đối với các trường hợp: phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các địa phương (nguồn không phải từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp); không phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

Đối với các trường hợp đến thời điểm ngày 19/02/2020 chưa gửi Bộ Tài chính Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020), các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm. Bộ Tài chính không có căn cứ lập và công bố kế hoạch giám sát.

Về nội dung giám sát, Bộ Tài chính cho biết se thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các địa phương (nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp.

Căn cứ Kế hoạch giám sát đề xuất gửi Bộ Tài chính, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp hoặc giám sát gián tiếp theo các nội dung, mẫu biểu quy định, hướng dẫn tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu, các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát theo Kế hoạch giám sát đã đề xuất, hoàn thiện và gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 về trước ngày 31/5/2020 theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Trong đó báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo Hoàng Hà/taichinhdoanhnghiep.net.vn
Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-tai-chinh-that-chat-vong-kim-co-voi-von-dau-tu-nha-nuoc-d11500.html

Trả lời