Khẩn trương đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép hoạt động kinh doanh

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ, để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ đề năm 2024.Các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ đề năm 2024.

Đó là thông tin nêu tại Nghị quyết số 44/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tại Nghị quyết này, để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh; tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ đề năm 2024 “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững”. Khẩn trương rà soát lại các hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện đúng và nghiêm túc các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương báo cáo kết quả xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm của bộ, cơ quan, địa phương gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi, hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 44/NQ-CP nêu rõ, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, bảo đảm đủ điều kiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành sớm hơn các Luật này.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Theo: Huy An/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/khan-truong-de-xuat-phuong-an-cat-giam-don-gian-hoa-giay-phep-hoat-dong-kinh-doanh.html?source=cat-57

Trả lời