Pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định đầy đủ về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị

Bộ Tài chính nhấn mạnh, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, việc quyết định trang bị đối với các loại máy móc, thiết bị khác (ngoài máy móc, thiết bị đã được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến), cũng như việc điều chỉnh mức giá như kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh.

Trường hợp giá máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có biến động tăng thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định.
Trường hợp giá máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có biến động tăng thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định.

Gửi kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung định mức mua sắm tài sản tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho phù hợp với tình hình thực tế, vì hiện nay mức quy định thấp hơn giá thị trường. Đồng thời, bổ sung việc mua sắm máy chiếu vào danh mục mà cấp xã được phép mua sắm để phục vụ cho công tác chuyên môn, phù hợp với công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Theo đó, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (theo Phụ lục II, III, IV kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg).

Cùng với đó, ngoài máy móc, thiết bị ban hành kèm theo các phụ lục nêu trên thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cần thiết khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trường hợp giá máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có biến động tăng thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với trường hợp giá mua máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cao hơn không quá 10% so với mức giá quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg.

Trường hợp cần thiết trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có giá cao hơn từ trên 10% đến không quá 20% so với mức giá quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp.

Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg cũng quy định, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: Máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Máy móc, thiết bị gắn với nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng và các máy móc, thiết bị khác phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Như vậy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê máy móc, thiết bị theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, về máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

Dẫn chứng những quy định nêu trên, Bộ Tài chính nhấn mạnh, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, việc quyết định trang bị đối với các loại máy móc, thiết bị khác (ngoài máy móc, thiết bị đã được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến), cũng như việc điều chỉnh mức giá như kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh.

Theo: Đức Mạnh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/phap-luat-ve-quan-ly-tai-san-cong-da-quy-dinh-day-du-ve-tieu-chuan-dinh-muc-may-moc-thiet-bi.html

Trả lời