[Infographics] Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Sáng ngày 11/11/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 với nhiều mục tiêu cụ thể.

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-329748.html

Trả lời