Phối hợp triển khai các giải pháp ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13234/BTC-VP gửi Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc triển khai Công điện số 1163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Công điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giao Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững.

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tham mưu, dự thảo công văn gửi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Đối với các tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ động thông tin tuyên truyền về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phổ biến chính sách mới và cảnh báo về những rủi ro trên thị trường; Tiếp tục nghiên cứu các chính sách yêu cầu tổ chức phát hành định kỳ công bố, công khai minh bạch việc huy động và sử dụng tiền phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường khả năng giám sát nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư.

Bộ trưởng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục tổ chức làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn cũng như doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn, đề nghị cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư. Yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, trường hợp có khó khăn cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư qua các hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản, hạ giá sản phẩm…

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức làm việc, yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty và tính ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khẩn trương báo cáo kết quả cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặc biệt là các công ty có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu… để giải quyết các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham mưu chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, vận hành hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Trần Huyền (Theo tapchitaichinh.vn)

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/phoi-hop-trien-khai-cac-giai-phap-on-dinh-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep.html

Trả lời