Dự án khu dân cư có phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Dự án xây dựng khu dân cư có quy mô dân số khoảng 900 dân nhưng có lưu lượng nước thải khoảng 90m3/ngày.đêm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hoàng Vũ (Hậu Giang), Cột 5, Mục số 9, Phụ lục II, Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định, đối với dự án xây dựng khu dân cư có quy mô dưới 1.000 dân thì không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1, Khoản 11 sửa đổi, bổ sung Điều 18 (tại Điểm b, trang 20) thì đối với dự án có phát sinh lượng nước thải từ 20m3/ngày.đêm đến dưới 500m3/ngày.đêm phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ông Vũ hỏi, trong trường hợp xây dựng khu dân cư có quy mô dân số khoảng 900 dân và có lưu lượng nước thải khoảng 90m3/ngày.đêm thì có phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường không?

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Các đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 1, Khoản 11 sửa đổi, bổ sung Điều 18 và Cột 5, Phụ lục II, Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Theo đó, các đối tượng chỉ có (tối thiểu) một trong các yếu tố thuộc các điều kiện được quy định nêu trên sẽ phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Do vậy, trường hợp của ông Vũ đã nêu, với dự án xây dựng khu dân cư có quy mô dân số khoảng 900 dân nhưng có lưu lượng nước thải khoảng 90m3/ngày.đêm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nguồn : Chinhphu.vn

 

Trả lời