Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ các loại xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế gồm: 1. Xe ô tô cứu thương; 2. Xe ô tô có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (Xe chở máu, khám, chữa bệnh lưu động, chụp X-quang lưu động, xe đi lấy mẫu kiểm nghiệm, xe lạnh chở vắc xin…); 3. Xe chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực y tế, gồm xe chuyên dùng phòng chống dịch, xe chuyên dùng chở thanh tra y tế, phóng viên báo thuộc lĩnh vực y tế

Việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô cứu thương được căn cứ vào số giường bệnh của cơ sở y tế có giường bệnh. Cụ thể: Dưới 50 giường bệnh được định mức 01 xe; từ 50 giường bệnh đến dưới 100 giường bệnh được định mức 02 xe; từ 100 giường bệnh đến dưới 200 giường bệnh được định mức 03 xe; từ 200 giường bệnh đến dưới 300 giường bệnh được định mức 04 xe; từ 300 giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe.

Đối với loại xe chuyên dùng có kết cấu đặc biệt: Cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, căn cứ tình hình thực tế và quy hoạch phát triển của đơn vị để đề xuất định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan, đơn vị.

Giá mua xe ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc quyết định phù hợp với giá bán trên thị trường của chủng loại xe theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được quy định tại Thông tư này.

Nguồn kinh phí để mua xe ô tô chuyên dùng gồm: Ngân sách nhà nước; các loại kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; nguồn thu phí dịch vụ…); nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); biếu, tặng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo KL/baochinhphu.vn

 

 

 

Trả lời