[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Cả nước có 10.728 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 112.700 tỷ đồng, tăng 36,1% về số doanh nghiệp và tăng 20,1% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-trong-thang-5-khoi-sac-323677.html

Trả lời