Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước

Theo Kiểm toán Nhà nước ,Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 nên cần làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm công tác này, từ đó có các giải pháp, chế tài xử lý triệt để.

Việc lập, chấp hành dự toán NSNN tại một số bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, bất cập.Việc lập, chấp hành dự toán NSNN tại một số bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, bất cập.

Thu, chi ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 30/5/2024, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, Kiểm toán Nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 và Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022.

Theo báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách, năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 91/2023/QH15, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan.

Nhờ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt này nên công tác thu, chi NSNN năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác quản lý thu NSNN được tăng cường (đẩy mạnh thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống  chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế…), triển khai nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân (gia hạn tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ, giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm 50% mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn…), dẫn đến kết quả vượt thu NSNN lớn (vượt 406.902 tỷ đồng, tương đương 28,8% so với dự toán), qua đó đảm bảo nguồn lực, tăng chi đầu tư phát triển; thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh. Đồng thời, tiếp tục tích lũy dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương.

Công tác chi NSNN được quản lý chặt chẽ, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai; triệt để tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư. Theo đó, quyết toán chi giảm 104.851 tỷ đồng, tương đương 5,7% so với dự toán.

Cùng với đó, bội chi NSNN bằng 3,07% GDP, giảm khá cao so với dự toán (giảm 148.920 tỷ đồng, tương đương 33,7%) do công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, đã thực hiện cắt giảm các khoản chi không thực hiện và hủy dự toán các khoản không được chuyển nguồn của ngân sách trung ương, thu hồi các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương để giảm bội chi ngân sách trung ương theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội. Đây là nỗ lực lớn của Chính phủ trong điều hành cân đối NSNN.

Công tác quản lý nợ công được thực hiện chủ động, bám sát đúng các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia. Dư nợ công đến ngày 31/12/2022 là 3.557.668,28 tỷ đồng giảm 1,63% so với năm 2021, bằng 37,26% GDP. Toàn bộ các chỉ tiêu an toàn nợ công năm 2022 nằm trong trần, ngưỡng an toàn được Quốc hội phê duyệt; hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng lên.

Đáng chú ý, về công tác quyết toán NSNN năm 2022, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành nghiêm Nghị quyết số 91/20023/QH15 của Quốc hội. Theo đó, đã rà soát, thu hồi được khá lớn số tạm ứng quá hạn theo chế độ còn phải thu hồi từ năm 2021 trở về trước; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, trong đó đã thu hồi được khá lớn số chi hủy dự toán, hết thời gian giải ngân theo quy định của các bộ, cơ quan Trung ương và 19.924 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương năm 2022 và năm 2021 trở về trước.

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra được tăng cường, đẩy mạnh; Nhiều bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương điều chỉnh thông tin, số liệu quyết toán NSNN theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động thu, chi NSNN, quản lý, sử dụng tài sản công.

Vẫn còn tình trạng chậm tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2022

Bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cũng chỉ ra còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2022. Theo đó, công tác dự báo, tính toán nhu cầu hỗ trợ của một số chính sách trong quá trình xây dựng chưa lường hết được khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nên hiệu quả chưa cao.

Cùng với đó, việc lập, chấp hành dự toán NSNN tại một số bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, bất cập: lập dự toán không sát, giải ngân vốn đầu tư công chậm, chi chuyển nguồn lớn, chưa trích lập đủ nguồn cải cách tiền lương… Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính có nơi có lúc chưa nghiêm.

Tình trạng chậm tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 tồn tại ở nhiều bộ, ngành, địa phương, chưa thực hiện theo quy định Luật NSNN và các nghị quyết của Quốc hội. Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, năm 2022 có đến 45 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 22 địa phương gửi báo cáo quyết toán NSNN chậm sau ngày 1/10/2023 hoặc gửi trước ngày 1/10/2023 nhưng chưa tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo, ảnh hưởng lớn đến công tác thẩm định, tổng hợp, kiểm toán, thẩm tra quyết toán NSNN năm 2022.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng HĐND một số địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương không đúng thời hạn quy định, chưa điều chỉnh đầy đủ số liệu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Kiểm toán Nhà nước thống nhất với các đề xuất của Chính phủ với Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022. Đồng thời, hai cơ quan cũng đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, tránh lặp đi lặp lại các tồn tại kéo dài nhiều năm. Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2022 và có các giải pháp, chế tài xử lý triệt để các tồn tại, hạn chế này.

Song song với đó, tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện nhanh chóng, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đối với các kết luận, kiến nghị kéo dài nhiều năm không có khả năng thực hiện, cần báo cáo làm rõ lý do và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, đề xuất sửa đổi Luật NSNN hoặc một số điều của Luật NSNN và các luật có liên quan để rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm theo yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội.

Theo: Thùy Linh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/thuc-hien-nghiem-ky-luat-ky-cuong-trong-cong-tac-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc.html

Trả lời