Đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công

Đó là một trong những yêu cầu của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đối với hệ thống KBNN tại Chỉ thị số 5465/CT-KBNN ngày 16/10/2019 về tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Hệ thống kho bạc nhà nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Nguồn: internet

Chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu KBNN các tỉnh cần chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tận tình, chu đáo, nhất là trong việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; đối với các dự án được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hệ thống KBNN kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu KBNN các tỉnh chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, để đảm bảo thanh toán kịp thời ngay sau khi có khối lượng hoàn thành theo đúng quy định của Chính phủ; không dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm.

Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư (kể cả bằng văn bản) trong việc thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

Công khai số liệu và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng Giám đốc KBNN đề nghị các đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu giải ngân của từng dự án cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tại từng thời điểm đảm bảo đúng quy định về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm phục vụ tốt công tác quản lý của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Giám đốc KBNN các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN về số liệu, chất lượng báo cáo và thời gian nhập báo cáo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trường hợp có sự phản ánh về sai lệch số liệu báo cáo liên quan đến các Bộ, ngành và địa phương so với số liệu của KBNN tổng hợp thì phải có văn bản giải trình, báo cáo rõ nguyên nhân; đồng thời, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thu, chi NSNN hàng ngày theo đúng quy định.

KBNN các tỉnh thực hiện công khai số liệu và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng tháng đối với từng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc các Bộ, Sở, ban ngành quản lý; đồng thời, chủ động báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp định kỳ hàng tháng về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, trong đó báo cáo cụ thể các vướng mắc, tồn tại và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019.

Kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Chỉ thị số 5465/CT-KBNN nêu rõ, KBNN tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của KBNN. Chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Đặc biệt, nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân cố tình vi phạm gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Công chức làm công tác kiểm soát chi tăng cường việc thực hiện nhập và kiểm soát số liệu giải ngân của từng dự án phát sinh tại mọi thời điểm hàng ngày vào chương trình tổng hợp báo cáo, đảm bảo số liệu báo cáo được kịp thời và chính xác.

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu người đứng đầu đơn vị KBNN không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành, bám sát tình hình triển khai thực tế trên địa bàn (nhất là tại KBNN cấp huyện) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi, đảm bảo công tác kiểm soát chi được chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công

Đề đảm bảo thanh toán kịp thời cho dự án đầu tư công, Tổng Giám đốc KBNN đề nghị KBNN các tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ và báo cáo kịp thời với các đơn vị thuộc KBNN để đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Người đứng đầu đơn vị KBNN chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công chặt chẽ theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công và thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán.

Đơn vị KBNN Thực hiện phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc theo quy định; đối với phương thức “kiểm soát trước, thanh toán sau”, đảm bảo thời gian kiểm soát thanh toán chậm nhất 03 ngày làm việc theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng thông tin điện tử của KBNN, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN.

N. Ánh

Nguồn : tapchitaichinh.vn

 

 

 

 

 

Trả lời